Mojo Pilates: Mojo Pilates, gevestigd te Soest onder KvK nr. XXXXXXX. • Klant: degene met wie Mojo Pilates een overeenkomst is aangegaan. • Partijen: Mojo Pilates en klant samen. Toepasselijkheid algemene voorwaarden • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Mojo Pilates. • Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. • Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit. Prijzen • Alle prijzen die Mojo Pilates hanteert zijn in euro’s, zijn exclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen. • Alle prijzen op die Mojo Pilates hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Mojo Pilates te allen tijde wijzigen.  • De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door Mojo Pilates vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren.  • De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Mojo Pilates, geldend voor de periode waarin hij/zij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen. • Indien partijen voor een dienstverlening door Mojo Pilates een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen. • Mojo Pilates is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.  • Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient Mojo Pilates de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.  • Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt. • Mojo Pilates heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.  • Voorafgaand aan de ingang ervan zal Mojo Pilates prijsaanpassingen meedelen aan de klant. • De consument heeft het recht om de overeenkomst met Mojo Pilates op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging. Gevolgen niet tijdig betalen • Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Mojo Pilates gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend. • Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Mojo Pilates.  • De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.  • Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Mojo Pilates zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.  • In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Mojo Pilates op de klant onmiddellijk opeisbaar.  • Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Mojo Pilates, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Mojo Pilates te betalen.  Opschortingsrecht   Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten. Verrekening   Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Mojo Pilates te verrekenen met een vordering op Mojo Pilates.    Garantie   Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Mojo Pilates enkel inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen.   Uitvoering van de overeenkomst  • Mojo Pilates voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.  • Mojo Pilates heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden. • De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.  • Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Mojo Pilates tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst. • Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Mojo Pilates tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant. Informatieverstrekking door de klant  • De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan Mojo Pilates. • De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.  • Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Mojo Pilates de betreffende bescheiden.  • Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Mojo Pilates redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant. Duur van de overeenkomst 
 • Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn moet de klant Mojo Pilates schriftelijk in gebreke stellen.  Geheimhouding  • De klant houdt iedere informatie die hij (in welke vorm dan ook) van Mojo Pilates ontvangt geheim. • Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende Mojo Pilates waarvan hij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan verwachten dat verspreiding ervan Mojo Pilates schade kan berokkenen. • De klant neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat hij de in lid 1 en 2 genoemde informatie ook geheim houdt.  • De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie: • die al openbaar was voordat de klant deze informatie vernam of die later openbaar is geworden zonder dat dit het gevolg was van een schending van de geheimhoudingsplicht van de klant • die door de klant openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke plicht  • De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de onderliggende overeenkomst en voor een periode van 3 jaar na afloop daarvan. Boetebeding • Indien de andere partij het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of over intellectueel eigendom overtreedt, dan verbeurt hij voor elke overtreding ten behoeve van handelsnaam een onmiddellijk opeisbare boete. • is de andere partij een consument dan bedraagt deze boete € 1.000 • is de andere partij een rechtspersoon dan bedraagt deze boete € 5.000 • Daarnaast verbeurt de andere partij een bedrag ad 5% van het in lid 1 genoemde bedrag voor elke dag dat die overtreding voortduurt. • Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.  • Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van Mojo Pilates waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen. Vrijwaring   De klant vrijwaart Mojo Pilates tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Mojo Pilates geleverde producten en/of diensten.    Klachten • De klant dient een door Mojo Pilates geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen. • Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Mojo Pilates daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.  • De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Mojo Pilates in staat is hierop adequaat te reageren.  • De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen. • Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Mojo Pilates gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen. Ingebrekestelling • De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Mojo Pilates. • Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Mojo Pilates ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.  Hoofdelijke aansprakelijkheid klant   Als Mojo Pilates een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Mojo Pilates verschuldigd zijn.    Aansprakelijkheid Mojo Pilates • Mojo Pilates is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid. • Indien Mojo Pilates aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst. • Mojo Pilates is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden. • Indien Mojo Pilates aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. • Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting. Vervaltermijn   Elk recht van de klant op schadevergoeding van Mojo Pilates vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.
  Recht op ontbinding • De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Mojo Pilates toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.  • Is de nakoming van de verplichtingen door Mojo Pilates niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Mojo Pilates in verzuim is.  • Mojo Pilates heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, danwel indien Mojo Pilates kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.  Overmacht • In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Mojo Pilates in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Mojo Pilates kan worden toegerekend in een van de wil van Mojo Pilates onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Mojo Pilates kan worden verlangd.  • Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.  • Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Mojo Pilates 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Mojo Pilates er weer aan kan voldoen.  • Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.  • Mojo Pilates is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet. Wijziging van de overeenkomst    Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.   Wijziging algemene voorwaarden • Mojo Pilates is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.  • Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.  • Grote inhoudelijke wijzigingen zal Mojo Pilates zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken. Overgang van rechten • Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Mojo Pilates.  • Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.  Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid • Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.  • Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Mojo Pilates bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had. Toepasselijk recht en bevoegde rechter • Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.  • De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Mojo Pilates is gevestigd is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. 
Opgesteld op 01 april 2021.